Đánh giá An ninh mạng
Dịch vụ đánh giá tổng thể hạ tầng, quy trình, con người để chỉ ra các điểm yếu của hệ thống

Với dịch vụ đánh giá an ninh mạng, các chuyên gia tư vấn sẽ chỉ ra đầy đủ nhất những vấn đề an ninh còn tồn tại trong toàn bộ hệ thống, từ hạ tầng mạng, ứng dụng, con người cho đến các quy trình vận hành. Với những nội dung tư vấn này, doanh nghiệp/tổ chức sẽ có định hướng và lộ trình đầu tư, triển khai an ninh mạng đảm bảo an ninh với chi phí hợp lý.

Giới thiệu dịch vụ đánh giá, đảm bảo An ninh mạng
Đánh giá an ninh website - Website security audit
Hệ thống đánh giá an ninh website BAS
Nội dung đánh giá
Đánh giá an ninh phần mềm - Application security audit
Nội dung đánh giá
Đánh giá an ninh hạ tầng hệ thống mạng - Infrastructure Security Audit
Nội dung đánh giá
Đánh giá an ninh máy chủ - Server Security Audit
Nội dung đánh giá
Đánh giá hệ thống quản lý an ninh thông tin và con người
Information security managerment system & socical engineering

Bkav đánh giá các tài liệu trên cơ sở đối chiếu với các mục tiêu và biện pháp kiểm soát tuân theo tiêu chuẩn quản lý thông tin ISO 27001 yêu cầu.

Sử dụng kỹ thuật Socical Engineering đối với một số quy trình thực tế có tham gia của con người

Socical Engineering
Đánh giá nhận thức về an ninh của các nhân viên
Hệ thống quản lý an ninh thông tin
Information security managerment system
Dịch vụ đảm bảo an ninh mạng, hỗ trợ ứng phó xử lý sự cố
Security assurance & incident response

Hệ thống mạng của các cơ quan, tổ chức gồm nhiều dịch vụ quan trọng, đặc biệt là các dịch vụ online. Vì vậy, hệ thống cần có phương án giảm sát tính sẵn sàng, an ninh một cách liên tục, nhằm phát hiện sớm các nguy cơ, đấu hiệu tấn công phá hoại ăn cắp dữ liệu... Khi xảy ra sự cố tấn công cần có phương án ứng phó nhanh chóng để xử lý khắc phục. Giảm thiểu thời gian hệ thống bị gián đoạn, dữ liệu bị thiệt hại. Dịch vụ đảm bảo an ninh mạng, hỗ trợ ứng phó xử lý sự cố giúp cho Cơ quan, tổ chức có được sự đảm bảo vệ chặt chẽ an ninh cho hệ thống mạng cũng như được hỗ trợ ứng phó xử lý khi gặp các vấn đề trục trặc, lỗi hệ thống hay hệ thống bị tấn công.

Nội dung bao gồm